Privatumo politika

UAB Delina (toliau – “bendrovė”), įmonės kodas 302772480, el. paštas delina.info@gmail.com, tel nr.: +37065609233, gerbdama svetainės https://www.perladesign.com (toliau – “lankytojas” (-ai)) teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą. Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per Perla Design internetinę svetainę https://www.perladesign.com pateikia bendrovei savo asmens duomenis.

Ši duomenų apsaugos politika reglamentuoja bendrovės lankytojų asmens duomenų tvarkymo principus bei tvarką, naudojantis bendrovės svetainės paslaugomis ar perkant prekes svetainėje, tuo suteikiant bendrovei savo asmens duomenis, lankytojai sutinka su šios privatumo politikos nuostatomis, išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro lankytojo sutikimo ir kurio bendrovė paprašys kai jo reikės.

Bendrovė pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į privatumą.
Tvarkydama asmens duomenis bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami šiais tikslais:

Jūsų internetiniam užsakymui apdoroti ir užsakytiems produktams pristatyti. Jūsų asmens duomenys, susiję su mokėjimo įvykdymu, gali būti persiųsti mokėjimo tarpininkams, siekiant mokėjimų įvykdymo. Renkami duomenys: vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, namų telefono ar mobiliojo telefono numeris, informacija apie užsakytus produktus, užsakymų istorija, išsami informacija apie Jūsų pirkinius, mokėjimo informacija, mokėjimų istorija, amžius. Duomenis saugome 3 (trejus) metus išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą. Šie duomenys mums reikalingi, kad galėtume įvykdyti Jūsų internetu pateiktą užsakymą (sutarties vykdymas);

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai. Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.

Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Pateikdami užklausas, Jūs sutinkate, kad šie asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo išreikšta valia duotą sutikimą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti bet kada atšauktas paprašant bendrovės nurodytais kontaktais.

Kiek laiko asmens duomenys saugomi? Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi 2 metus.

Jūsų teisės. Jūs turite teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu delina.info@gmail.com Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia bendrovė gavo pranešimą ar pretenziją. Atsakymas į pretenziją pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

Privatumo politikos keitimas

Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus bendrovė praneša tinklapyje.

Duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti

El. paštas: delina.info@gmail.com

 •  
 •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Telefonas: +370 656 09233